ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Обществена поръчка на Министерството на здравеопазването с предмет: „Избор на изпълнители на дейности по превенция на туберкулозата сред рисковите групи във връзка с изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за 2022 г.“, по обособена позиция №8.

Обществена поръчка на Министерството на здравеопазването с предмет: „Избор на изпълнители на дейности по превенция и контрол на ХИВ и сексуално предаване на инфекции сред рисковите групи, във връзка с изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ за 2022 г., по обособена позиция № 4.

ПРОЕКТ: „Мобилна работа за превенция на рисковото поведение сред деца от ромска общност“. Финансиране: Община Варна

Основна цел и задача: Да се ​​стимулира уязвимостта на децата, да се излага на риск от задълбочаване на тяхната дезинтеграция, чрез повишаване на положителната самооценка, личностната увереност, обучение и подкрепа на социалните умения, развиване на уменията за психическа саморегулация. Да се ​​снижи създаденото на агресията и да се намалят агресивните и хулигански прояви на обхванатите групи деца. Да се ​​подкрепи вашата образователна интеграция и да се намали уязвимостта им по отношение на отпадането от училище.

Основната целева група включва деца (6-14г.), които са уязвими по отношение на възприемането на рискови модели на поведение, наблюдавани в разширеното семейство и приятелския кръг. Тези рискови модели на поведение включват: агресивни прояви, хулиганство, кражби, употреба на психоактивни вещества. Допълнителни рискови фактори са: необхващане на децата от образователната система, ранното отпадане от образователната система, отсъствие на родителите и др.

Втората целева група включва най-близките системи за функциониране – разширен семеен и приятелски кръг. Програмата осигурява многокомпонентна личностна социално-педагогическа работа с основната целева група, насочена към намаляване на социалната уязвимост и рисковото поведение на уменията, чрез формиране на личността и социално подпомагане за трайна образователна интеграция.