ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

Обществена поръчка на Министерство на здравеопазването с предмет: „Избор на изпълнители на дейности по превенция на туберкулоза сред рисковите групи във връзка с изпълнението на Национална Програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за 2022г.“, по обособена позиция №8.

Обществена поръчка на Министерство на здравеопазването с предмет: „Избор на изпълнители на дейности по превенция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции сред рисковите групи, във връзка с изпълнението на Националната програма за превенция и контрол на ХИВ и СПИ за 2022 г., по обособена позиция № 4.

ПРОЕКТ: „Мобилна работа за превенция на рисковото поведение сред деца от ромска общност“. Финансиране: Община Варна

Основна цел и задачи: Да се намали уязвимостта на децата, изложени на риск от задълбочаване на тяхната дезинтеграция, чрез повишаване на позитивната самооценка, личностната увереност, трениране и подкрепа на социални умения, развиване на умения за психическа саморегулация. Да се снижи равнището на агресия и да се намалят агресивните и хулигански прояви на обхванатите групи деца. Да се подкрепи тяхната образователна интеграция и да се намали уязвимостта им по отношение на отпадане от училище.

Основната целева група включва деца (6-14г.), които са уязвими по отношение на възприемането на рискови модели на поведение, наблюдавани в разширеното семейство и приятелския кръг. Тези рискови модели на поведение включват: агресивни прояви, хулиганство, кражби, употреба на психоактивни вещества. Допълнителни рискови фактори са: необхващане на децата от образователната система, ранното отпадане от образователна система, отсъствие на родителите и др.

Вторичната целева група включва най-близките системи за функциониране – разширено семейство и приятелски кръг.Програмата предвижда многокомпонентна социално-педагогическа работата с основната целева група, насочена към снижаване на социалната уязвимост и рисковото поведение, чрез формиране на личностни и социални умения и оказване на подкрепа за трайна образователна интеграция.

НАЗАД