ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

ПРОЕКТ: Програма за ваксиниране срещу хепатит Б, предназначена за пълнолетни лица от ромски произход с рисково поведение, свързано с наркотици и/или сексуална експлоатация”. Финансиране: Община Варна

ЦЕЛИ:

Да се повиши равнището на информираност на високо рискови групи млади хора по отношение на възможностите за заразяване с кръвно и полово преносими инфекции. Да бъдат ваксинирани млади хора, за които съществува висок риск от заразяване с Хепатит Б.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Програмата предвижда многокомпонентна работа сред високо рискови групи за превенция на хепатит Б инфекция. Целевите групи са пълнолетни лица от ромски произход, с история на проблемна употреба на наркотици (инжектиране на наркотици и/или продължителна употреба на опиати, амфетамини и кокаин) и/или високо рисково сексуално поведение (например, предоставяне на платени сексуални услуги от хетеро и хомосексуален тип).

НАЗАД

ПРОЕКТ: „Изграждане на неформален младежки клуб за мобилна работа с млади хора” (с.Любен Каравелово) Финансиране: „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход,  при който се отчитат и надграждат силните страни на детето” на фондация ФРГИ с подкрепата на Фондация „ОУК”.

Проектът е насочен към развитие на местната младежка общност в с.Любен Каравелово, овластяване на младите хора чрез създаване на подкрепяща среда за развитие на социални умения и умения за отстояване на натиск.
Екипът от мобилни работници ще приложи Концепцията за мобилна работа с млади хора в условията на селска общност, използвайки досегашния си опит в работата с младежи от гр.Варна.
Очаква се, след приключването на проекта, младежите от селото да продължат самостоятелно да организират своето свободно време и да предприемат инициативи, насочени към подобряване на взаимодействията в общността за утвърждаване на позитивни модели за личностно и социално развитие.

 

НАЗАД

ПРОЕКТ: Компонент 4 и Компонент 5 на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза в България” на Министерство на здравеопазването. Финансиране: „Глобален фонда за борба срещу СПИН, туберколоза и маларии”.

Дейности насочени към превенция и контрол на туберкулозата сред следните целеви засегнати групи от населението: „ромски общности”, „лица инжекционно употребяващи наркотици”, „лица с алкохолна зависимост”, „деца в риск”, „бездомни хора”.
Териториален обхват: Област Варна и област Добрич.

 

НАЗАД

ПРОЕКТ: „Мобилна работа за равноценност на половете”
Проектът се изпълнява в партньорство със Социална асоциация „Св. Андрей”.
Финансиране: фондация „Агнес Филипине Валтер” (Германия).

Проектът е фокусиран върху работа с момичета и млади жени от ромска общност (кв.”Максуда”) и свързаните с тях момчета и млади мъже (приятели, съпрузи, близки, роднини и др.).
Основна цел на проекта е да се подобри жизнена ситуация на група млади хора и да се намали риска, както по отношение на въвличането им в трафик на хора с цел сексуална експлоатация, така и по отношение на други свързани рискови поведения (отпадане от училище, сключване на ранни бракове, икономическа зависимост, наркомании и др.).

 

НАЗАД