ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

ПРОЕКТ: Програма за ваксиниране срещу хепатит Б, предназначена за пълнолетни лица от ромски произход с рисково поведение, свързано с наркотици и/или сексуална експлоатация”. Финансиране: Община Варна

ЦЕЛИ:

Да се повиши равнището на информираност на високо рискови групи млади хора по отношение на възможностите за заразяване с кръвно и полово преносими инфекции. Да бъдат ваксинирани млади хора, за които съществува висок риск от заразяване с Хепатит Б.

ЦЕЛЕВИ ГРУПИ:

Програмата предвижда многокомпонентна работа сред високо рискови групи за превенция на хепатит Б инфекция. Целевите групи са пълнолетни лица от ромски произход, с история на проблемна употреба на наркотици (инжектиране на наркотици и/или продължителна употреба на опиати, амфетамини и кокаин) и/или високо рисково сексуално поведение (например, предоставяне на платени сексуални услуги от хетеро и хомосексуален тип).

НАЗАД

ПРОЕКТ: „Мобилна работа за превенция на рисковото поведение сред деца от ромска общност“. Финансиране: Община Варна

Основна цел и задачи: Да се намали уязвимостта на децата, изложени на риск от задълбочаване на тяхната дезинтеграция, чрез повишаване на позитивната самооценка, личностната увереност, трениране и подкрепа на социални умения, развиване на умения за психическа саморегулация. Да се снижи равнището на агресия и да се намалят агресивните и хулигански прояви на обхванатите групи деца. Да се подкрепи тяхната образователна интеграция и да се намали уязвимостта им по отношение на отпадане от училище.

Основната целева група включва деца (6-14г.), които са уязвими по отношение на възприемането на рискови модели на поведение, наблюдавани в разширеното семейство и приятелския кръг. Тези рискови модели на поведение включват: агресивни прояви, хулиганство, кражби, употреба на психоактивни вещества. Допълнителни рискови фактори са: необхващане на децата от образователната система, ранното отпадане от образователна система, отсъствие на родителите и др.

Вторичната целева група включва най-близките системи за функциониране – разширено семейство и приятелски кръг.Програмата предвижда многокомпонентна социално-педагогическа работата с основната целева група, насочена към снижаване на социалната уязвимост и рисковото поведение, чрез формиране на личностни и социални умения и оказване на подкрепа за трайна образователна интеграция.

НАЗАД

Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнители на дейности по превенция и контрол на туберкулоза сред рискови групи във връзка с изпълнението на Националната Програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за периода 2017-2020г.“, по обособена позиция №14