ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
Страница:<1 >

Проблемът „сексуална експлоатация“ – факти, изводи и очаквания за образователни и социално-педагогически иновации

Изтегли

Социално-педагогически модел за неформално образование на деца и млади хора от уязвими общности

Изтегли
Мобилна работа с млади хора в община ВарнаИзтегли

Мобилна работа с млади хора в риск в гр.Варна (концепция)

Изтегли

Доклад за прилаганите програми за превенция на ХИВ/СПИН сред ромска общност в гр.Варна за периода 2004 – 2008г.

Изтегли
Страница:<1 >