Защо „Съучастие”?

Способността ни за действие зависи от нашето разбиране, което не се придобива с наблюдение, а само с пълното участие на „наблюдателя”, до степен  на съучастие, когато „наблюдател” и „наблюдавано” стават неразделни. Затова с името на нашата организация ние изразяваме начина, по който сме готови да придобиваме истинно познание и да постигаме ефективно социално действие.

 

Мисия и цели

Сдружение “Съучастие” (1997) е неправителствена организация в обществена полза, създадена с цел да съдейства за утвърждаване на европейски стандарти в сферата на социалната работа с младите хора, образованието и превенцията на рисковото поведение. Ние вярваме в способността на хората да се асоциират свободно и в съучастие, стъпка по стъпка, да променят „вертикално” изграденото ни общество в „хоризонтално”.

Сдружение “Съучастие”фокусира своите усилия върху най-уязвимите части на обществото:

 • децата и младите хора от ромските махали;
 • изоставените деца в институции;
 • семействата, при които съществува риск от изоставяне на деца;
 • децата и младите хора, които се нуждаят от подкрепа, за да развият най-добре своите личностни ресурси.

Основни направления на работа

І. Превенция на рисковото поведение (ХИВ/СПИН, туберкулоза, трафик на хора, наркомании, асоциално поведение и др.)

Превенция на ХИВ, полово предавани инфекции и туберкулоза

Работа на терен сред високо рискови групи (проституиращи жени и мъже; мъже, които правят секс с мъже; млади хора с множество сексуални партньори; венозно употребяващи наркотици и др.) за превенция на кръвно и полово предавани инфекции. Провеждане на изследвания за ХИВ, Хепатит В и С, сифилис и туберкулоза; консултиране; работа по случай; обучение и лечение на младите хора от ромските махали в Североизточна България по Програми на Министерство на здравеопазването.

Провеждане на широкообхватни кампании за ваксииране на деца и млади хора от ромските махали във Варна.

Превенция на трафика на хора от ромска общност

Работа на терен с млади хора и семейства в риск. Провеждане на информационни кампании, консултиране и обучение за промяна на индивидуалните и групови нагласи и формиране на умения за справяне с натиск на средата.

Превенция на асоциалното поведение

Работа в ромска общност, насочена към групи и индивиди с проблемно поведение с цел да се предотврати, или да се трансформира процесът на тяхното социално изолиране.

II. Деинституционализация на грижите за деца

Приемна грижа

Сдружение “Съучастие”, чрез своя „Център за приемна грижа”, е доставчик на социалната услуга „приемна грижа” от 2008г. като делегирана общинска дейност. В съответствие със стандартите за предоставяне на тази услуга, Сдружението провежда информационни кампании, набира кандидати за приемни родители, проучва и обучава кандидат-приемни родители, осигурява социална и психологическа подкрепа на приемните семейства и децата, настанени в тях.

 Превенция на изоставянето на деца в ромска общност

Информиране на общността за последиците от настаняването на децата в институции; идентифициране на семейства в риск и провеждане на социална и психологическа работа с тях; развиване на родителския капацитет на млади ромски семейства и създаване на негативни нагласи сред млади хора с рисково сексуално поведение по отношение на изоставянето на деца и настаняването им в институции

 ІІІ. Образование за личностно развитие

Разработване и въвеждане на модели и програми в сферата на училищното и неформалното образование за: гражданска компетентност и интеркултурно разбирателство; обучение по правата на детето; превенция на рисковото поведение и др.

 ІV. Ресурсно осигуряване

Нарастващата компетентност на екипите на Сдружението налагат развитието му като ресурсен център за информационна и методическа подкрепа на специалисти и организации, работещи в сферата на предоставянето на социални, здравни и превантивни услуги за деца и семейства.

Самостоятелно или в партньорство с други организации, Сдружението провежда проучвания по значими проблеми в сферата на социалната работа с деца, превенция на рисковото поведение, образованието и възможностите за интеграция на уязвимите общности.

 

Устав на организацията

За да прочетете устава на сдружение "Съучастие", моля натиснете (тук)

 

Сдружение „Съучастие” е член на:

 • „Национална мрежа за децата”
 • Мрежа за ранно детско развитие в ромска общност в България – РЕЙН
 • Звеното за мониторинг и оценка на Областната стратегия за развитие на социалните услуги
 • Общински консултативен съвет по СПИН – гр.Варна;
 • Обществен съвет по наркомании – гр.Варна;
 • Местна комисия за борба с трафика на хора – гр.Варна
 • „Асоциация на варненски организации за превенция на наркоманиите”;

Партньори:

 • „Глобален фонда за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария”
 • Министерство на здравеопазването
 • Национална комисия за борба с трафика на хора
 • Община Варна
 • Община Долни чифлик
 • Община Аксаково
 • Посолството на Франция в България
 • Национална мрежа за децата
 • Фондация „Лале”
 • Фондация „ОАК”
 • Фондация за децата в риск по света / WWO
 • Тръст за социална алтернатива
 • Фондация „Aktion Mensch”
 • Сдружение "Renovabis" 
 • Фондация „Agnes Philippine Walter Stiftung”
 • Фондация „Kids Care“
 • Социална асоциация „Св.Андрей”
 • ДГ „Здравец“, с.Венелин, община Долни чифлик
 • ДГ „Щастливо детство“, с. Бозвелийско, община Провадия
 • ДГ "Детелина", гр. Дългопол, община Дългопол

Лицензи и разрешения:

 • Съгласие за изпълнение на  „Програма за селективна превенция на употребата на наркотични вещества сред деца от ромска общност“ с Рег. №2446/21.10.2022г., издадено от Националния център по обществено здраве и анализи, съгласно разпоредбите на Наредба №6/11.04.2014г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества, издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката.

Опитът на сдружение „Съучастие”

1997-2000г.

Разкриване и функциониране на Младежка социална служба към Общинска служба за социално подпомагане - Варна (1997 – 2000г.)

Проект: „Обучение на доброволци за социална работа с млади хора (Варна – Брадфорд)”, 1999г.

Партньор на „Newlands Youth Team”, UK.

Финансиране: „Charity Know How”.

Проект: „Модели за обучение по правата на детето”, 2000г.

Партньор: Институт за повишаване квалификацията на учителите – Варна.

Финансиране: Световна банка.

Проект: „Обучение на неформални лидери за оказване на помощ на връстниците им по проблемите на наркоманиите”, 2000г.

Финансиране: Фондация “Драйфус” – САЩ.

Проект: „Базови умения за социална работа с връстници”, 2000г.

Партньор: ОУ„Д.Чинтулов” - Варна

Финансиране: Община Варна.

 

2001-2005г.

Проект: „Училищни стратегии за превенция на наркоманиите”, 2001г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Европейска мрежа за подкрепа на равните права между жените и мъжете”, 2001 - 2003г.

Партньор на Кастелунски университет, Испания.

Финансиране:  Програма „Леонардо Да Винчи”.

Проект: „Обучение на начални учители за работа по правата на детето с мултиетнически класове”, 2002г.

Партньори: Областна администрация - Варна, РИО - Варна

Финансиране: Програма MATRA на Посолството на Кралство Холандия.

Проект: „Превенция на изоставането на деца от малцинствен произход в с.Каменар (общ.Варна)”, 2002 - 2003г.

Финансиране: Световна банка чрез МТСП.

Проект: „Превенция на наркоманиите - идеи за работа в часовете на класа”, 2003г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Училищна превенция на рисковото поведение”, 2004г.

Финансиране: ФРГИ.

Проект: „Развитие на професионалната компетентност за работа с млади хора по превенция на наркоманиите”, 2004г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Новите учебници за първи клас – мониторинг и оценка в реални условия”,  2004г.

Партньор на Регионален инспекторат по образованието- Варна.

Финансиране: Фондация “Отворено общество”.

Проект: „Превенция на ХИВ/СПИН сред ромски общности” – Компонент 5 на Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на МЗ, 2004 – 2008г.

Финансиране: „Глобален фонда за борба срещу СПИН, туберколоза и маларии”.

Проект: „Първична превенция на наркоманиите в ромска общност (кв.Максуда)”, 2005г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Обучение на млади хора от ромска общност за работа с връстници по проблемите на наркоманиите”, 2005г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Програма за семейно консултиране по наркотици”, 2005г.

Финансиране: Община Варна.

  

2006 – 2010г.

Проект: „Лице в лице” (Селективна превенция на рискови групи млади хора), 2006г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Ресурси за универсална училищна превенция на наркоманиите”, 2006г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Селективно структурирана програма за семейно консултиране по наркотици”, 2006г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Образователна инициатива за междуполово разбирателство”, 2006г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Училище за майки и бащи в непълнолетие”, 2006г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Превенция на ХИВ/СПИН и полово предавани болести в ромска общност (ромските махали в кв.Аспарухово и кв.Каменар на гр. Варна)”, 2007 - 2008г.

Финансиране: Програма MATRA на Посолството на Кралство Холандия.

Проект: „Вторична превенция на асоциалното поведение на млади хора от ромска общност („Максуда” и „Аспарухово)”, 2007г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Приемна грижа в ромска общност”, 2007г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Издаване на помагало за самостоятелна работа на ученика по превенция на наркоманиите”, 2007г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Училище за млади родители”, 2007г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Психолого-педагогическа подкрепа за училищна интеграция на деца от ДДЛРГ „Другарче”, 2008г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Оценка за прилаганите програми за превенция на ХИВ/СПИН сред ромска общност в гр.Варна за периода 2004 – 2008г.”, 2008г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Качествено проучване на употребата на психоактивни вещества сред 12-18 годишни роми, живеещи в условията на високо рискова среда”, 2008г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Представяне на германски модел за мобилна работа с млади хора в риск”, 2008г.

Партньор на Социална Асоциация „Св.Андрей”.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Въвеждане на модел за мобилна работа с млади хора в риск”, 2008г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Стандарти за прилагане на подхода “Умения за живот” в разработването на училищни програми за превенция на рисковото поведение на учениците от V – VII клас (12-14 г.)”, 2008г.

Партньор на Департамент за повишаване квалификацията на учителите - Варна.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Издаване на периодичен електронен дайджест с информационно - образователни материали по превенция на наркоманиите”, 2008г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Създаване и функциониране на Център за превенция на рисковото поведение в ромската общност”, 2008 - 2010г.

Финансиране: Фондация „Лале”.

Предоставяне на услугата „Приемна грижа” като делегирана дейност на Община Варна, 2008 - 2011г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Превенция на кръвно и полово предавани инфекции сред високо рискови групи”, 2009г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност, които са в най-голям риск (на възраст 15-25 години) чрез увеличаване на обхвата на групата с услуги за превенция и насочване, базирани в общността” – Компонент 5 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на МЗ, 2009 – 2014г.

Финансиране: „Глобален фонда за борба срещу СПИН, туберколоза и маларии”.

Проект: „Подобряване откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулозата в ромска общност” - Компонент 5 на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” на МЗ, 2009 – 2012г.

Финансиране: „Глобален фонда за борба срещу СПИН, туберколоза и маларии”.

Проект: „Превенция на кръвно и полово предавани инфекции сред високо рискови групи”, 2010г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Превенция на трафика на хора в ромска общност”, 2010г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Превенция на трафика на хора от ромска общност, включително на бременни жени с цел продажба на бебета”, 2010г.

Финансиране: „Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите”.

Проект: „Мобилна работа с юноши”, 2010 - 2012г.

Партньор на Социална Асоциация „Св.Андрей”.

Финансиране: „Aktion Mensch” (Германия), „Agnes Philippine Walter Stiftung” (Германия).

Проект: „Превенция на изоставянето на деца от ромска общност”, 2010 – 1012г.

Финансиране: Фондация „Лале” и фондация ОАК.

  

2011 - 2017

Предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” като делегирана дейност на Община Варна, 2011 – 2016г.

Финансиране:Община Варна; капацитет: 30.

Проект: „Обща оценка на риска сред малцинствени общности в контекста на проблема „проблемна употреба на психоактивни вещества” и „трафик на хора”, 2011г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Превенция на трафика на хора от ромска общност, включително на бременни жени с цел продажба на бебета”, 2011г.

Финансиране: „Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите”.

Проект: „Превенция на кръвно и полово предавани инфекции сред високо рискови групи”, 2011г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Социална оценка на нивото на риск, свързан с трафика на хора сред високо уязвими групи лица от ромска общност”, 2011г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Превенция на кръвно и полово предавани инфекции сред високо рискови групи”, 2012г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Програма за мобилна работа в общността на младежи (15-25г.) с проблемно поведение”, 2012г.

Финансиране: Община Варна.

Проект: „Подобряване откриването на случаи и успеха при лечението на туберкулозата в ромска общност” - Компонент 5 на Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” на МЗ, 2009 – 2012г.

Финансиране: „Глобален фонда за борба срещу СПИН, туберколоза и маларии”.

Проект: „Програма за мобилна работа в общността на младежи (15-25г.) с проблемно поведение”, 2013г.
Финансиране: Община Варна.

Проект: „Намаляване на уязвимостта към ХИВ на хората от ромска общност, които са в най-голям риск (на възраст 15-25 години) чрез увеличаване на обхвата на групата с услуги за превенция и насочване, базирани в общността” – Компонент 5 на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” на МЗ, 2009 – 2016г.
Финансиране: „Глобален фонда за борба срещу СПИН, туберколоза и маларии”.

Проект „Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност” – Компонент 5 на Програма „Укрепване на националната програма по туберкулоза в България” на МЗ, 2013 – 2015г.
Финансиране: „Глобален фонд за борба срещу СПИН, туберколоза и маларии”.

Проект: „Превенция на трафика на хора, принадлежащи към етническите групи, с фокус към ромското малцинство в България”, 2011 – 2014г.
Партньор на Националната комисия за борба с трафика на хора.
Финансиране: Посолството на Франция в България, Постоянното представителство на Франция към Службата на ООН и другите международни организации във Виена и Посолството на Франция в Румъния.

Проект: „Нови територии за мобилна работа с юноши във Варна”, 2013 – 2015г.
Проектът се изпълнява в партньорство със Социална асоциация „Св. Андрей”.
Финансиране: сдружение „Реновабис” (Германия).

Проект: „Подкрепа на родителството”, 2013 – 2016г.
Финансиране: Фондация „Лале” и фондация „ОАК”

Проект: „Изграждане на неформален младежки клуб за мобилна работа с млади хора” (с.Любен Каравелово), 2015 - 2017
Финансиране: „Програма за детско и младежко развитие, основаващо се на подход,  при който се отчитат и надграждат силните страни на детето“ на фондация ФРГИ с подкрепата на Фондация „ОУК”.

Проект: „Център за взаимопомощ на приемни родители”, 2015 - 2018
Проектът се изпълнява в партньорство със Социална асоциация „Св. Андрей”. Финансиране: сдружение „Акцион Менш” (Германия).

Проект: „Мобилна работа за равноценност на половете”, 2016 - 2017
Проектът се изпълнява в партньорство със Социална асоциация „Св. Андрей”.
Финансиране: фондация „Агнес Филипине Валтер” (Германия).

Проект: „Мобилна работа за самопомощ на семейства в неравностойно социално положение”, 2016 - 2018
Проектът се изпълнява в партньорство със Социална асоциация „Св. Андрей”. Финансиране: сдружение „Акцион Менш” (Германия).

Проект: Компонент 4 и Компонент 5 на Програма „Подобряване на устойчивостта на Националната програма по туберкулоза в България” на Министерство на здравеопазването, 2016-2019
Финансиране: „Глобален фонда за борба срещу СПИН, туберколоза и маларии”

 

НАЗАД