ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

ПРОЕКТ: Център за взаимопомощ на приемни родители (Варна, Аксаково).

Проектът се изпълнява в партньорство със сдружение „Либенау”, Социална асоциация „Св. Андрей” и с финансовата подкрепа на „Акцион Менш” (Германия).

Екип от специалисти и приемни родители подкрепят 40 приемни семействата от общините Варна и Аксаково в тяхното желание да взаимодействат помежду си и да развиват своите родителски умения. Очаква се работата по проекта да стимулира изграждането на саморазвиваща се общност на приемните семейства в района.

1. Създаване и функциониране на групи за взаимопомощ на приемни родители.

2. Организиране на обучения и уоркшопове.

3. Провеждане на групова работа и съпътстваща индивидуална работа на специалисти с приемни родители по конкретни проблеми, свързани с отглеждането и възпитанието на приемните деца.

4. Създаване на интернет - среда за взаимодействие на приемните семейства.

НАЗАД

ПРОЕКТ: Център за приемна грижа - Варна

Сдружение “Съучастие” е доставчик на социалната услуга „Приемна грижа”. В съответствие със стандартите за предоставяне на тази услуга Сдружението провежда следните дейности:

  1. Работа с кандидат-приемни семейства
   1. Провеждане на информационни кампании за популяризиране на услугата „приемна грижа”:
    • провеждане на медийни информационни кампани (реклами, публикации, ток-шоу и др.);
    • разпространяване на листовки, брошури и други печатни материали;
    • работа на терен в общността;
    • провеждане на информационни срещи – групови и индивидуални.
   2. Проучване и оценяване на кандидатите за приемни семейства:
    • провеждане на интервюта с кандидатите за приемни семейства, с останалите членове на домакинството и с поръчители;
    • провеждане на наблюдения в процеса на обучение на кандидатите за приемни семейства;
    • изготвяне на доклади, съдържащи оценка за качествата на кандидатите за приемни семейства и предложения към ДСП.
   3. Провеждане на базово и допълнително обучение на кандидатите за приемни семейства.

 

  1. Работа с приемни семейства
   1. Осигуряване на подкрепа и развитие на приемните семейства:
    • участие в процеса на избор на приемно семейство за дете, нуждаещо се от настаняване;
    • участие в процеса на изготвяне на план за грижи за детето, настанено в приемно семейство;
    • мониторинг и оценка на грижите (отглеждане, възпитание), извършвани от приемното семейство и на развитието на детето;
    • провеждане на групови и индивидуални супервизии с приемните семейства;
    • провеждане на консултации с приемните семейства по проблеми, свързани с развитието на децата, за преодоляване на трудности при отглеждането и възпитанието на децата;
    • провеждане на групи за подкрепа на приемни родители;
    • провеждане на поддържащи обучения на приемни родители.
   1. Работа с настанените деца в приемни семейства и с децата на приемните семейства:
    • провеждане индивидуална и групова работа за компенсиране на изоставането на деца, настанени в приемни семейства;
    • включване на децата в образователни програми и дейности за свободното време;
    • провеждане на тренинги за развитие на личностни и социални умения.

НАЗАД

ПРОЕКТ: „Мобилна работа за самопомощ на семейства в неравностойно социално положение”. Проектът се изпълнява в партньорство със Социална асоциация „Св. Андрей”. Финансиране: сдружение „Акцион Менш” (Германия).

Цел:

Повишаване на родителския капацитет на семейства в неравностойно социално положение, за да бъдат задоволени по-добре основните потребности на техните деца и да не се допусне настаняването им в институции.

Целеви групи:

Семейства в неравностойно социално, икономическо и здравно положение, които трудно задоволяват основните потребности на децата си и съществува риск да ги изоставят в институции. Това са многодетни семейства, живеещи в социална изолация; семейства, в които има деца с хронични болести и деца с увреждания; майки, които сами отглеждат децата си; непълнолетни родители.

Дейности: 

1) Идентифициране на семейства, нуждаещи се от подкрепа, които живеят в малки населени места и изолирани градски части.
2) Обучение на мобилни работници и доброволци за работа със семейства от целевата група.
3) Работа на терен с идентифицираните семейства: информиране, първично консултиране; мотивиране и насочване към групи за обучения; насочване към работа по случай.
4) Обучение и работа с групи на млади родители за повишаване на родителския им капацитет.

 НАЗАД