ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

ПРОЕКТ: „Обучение на доброволци за социална и образователна подкрепа на връстници от маргинализирани общности“.

Партньор: Социална асоциация "Св.Андрей".

Финансиране: Доброволни дарения на младежки групи от Германия (гр.Констанц, гр.Офенбург).

ЦЕЛЕВА ГРУПА:

Млади хора – доброволци на Сдружение „Съучастие“, живеещи в близост до младежки групи в неравностойно социално положение.

ДЕЙНОСТИ:

Перманентно обучение, консултиране и супервизия на доброволците за развитие на техните базови и специални умения за работа с връстници по проблемите на отпадането от училище и адаптацията към училищен живот, конфликти в семейството и общността; рискови модели на поведение (агресивнтост, наркомании, СПИН, трафик на хора и др.).

 

НАЗАД