ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
Страница:<1 2 >

ПОМАГАЛО ЗА САМОСТОЯТЕЛНА РАБОТА НА УЧЕНИКА

към методическо ръководство „Модели за обучение по превенция на наркоманиите”

Представени са всички необходими материали за самостоятелна работа на учениците по разработените теми от методическото ръководство „Модели за обучение по превенция на наркоманиите”.

РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ ЗА МЕЖДУПОЛОВО РАЗБИРАТЕЛСТВО

Методическото ръководство представя образователна програма за развитие на умения за междуполово разбирателство, предназначена за работа с млади хора на възраст от 12 до 16 години. Много от идеите в Програмата успешно могат да се използват за работа с деца от други възрастови групи, както и с възрастни.
В рамките на училищното образование Програмата може да се използва за провеждане на свободно избираемата подготовка (СИП) на учениците от VI-IX клас по гражданско образование, психология, етика и философия, за часовете на класа, както и за извънкласните и извънучилищни форми на дейност. Тя е подходяща да се използва и в полето на неформалното образование за обучение на млади хора (лидери, доброволци и др.) по проблемите на равноценноста на половете.
Програмата може да бъде включена като самостоятелен модул в по-общи образователни курсове, или отделни нейни теми да се използват при разработването на компоненти от съдържанието на културно-образователна област „Обществени науки и гражданско образование”. Програмният модел предлага разнообразни дидактически процедури (методи и техники), които могат да бъдат приложени и в рамките на учебните предмети и програми от други културно-образователни области от общообразователния минимум.

МОДЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРАВАТА НА ДЕТЕТО (I-IV клас)

“Модели за обучение по правата на детето (I-IVклас)” е книга за учителя, предназначена да му служи при разработване на компоненти от съдържанието на културно-образователна област “Обществени науки и гражданско образование”. Предложените в нея дидактически процедури могат успешно да се използват и в рамките на учебните предмети и програми от други културно-образователни области на общообразователния минимум, както и в свободноизбираемата подготовка (СИП) и извънучилищните дейности на учениците от началните класове.

 

Страница:<1 2 >