ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
Страница:<1 2 >

Играещото училище - завръщане към бъдещето

„Хората са по-щастливи като възрастни, ако са се научили да играят като деца.“ (Халоуел) . Играта не просто запълва детството на човека, тя го оправдава. Играта защитава смисъла на детството.
Днес все повече влагаме смисъла на понятието „защитно детство” като търсим неговите ежедневни социални и правни аспекти. Но тъкмо в липсата на игрите се открива една от основните причини за изоставянето в развитието на децата, за техните личностни дефицити и психически разстройства.
Нашето проучване ( ИЗЧЕЗВА ЛИ ИГРАТА ОТ ДЕТСКАТА ГРАДИНА ) показва, че децата в детските градини в масовия случай играят само около един час, до час и 30 минути.
Повече за недооцененото място на играта в предучилищното и училищно образование може да се прочете в тази книга.

Да играем заедно!
100 игри за развитие на личностни и социални умения

Този наръчник е предназначен за водещи на групи, обучаващи, треньори, учители, възпитатели, социални и младежки работници, ученически лидери и други, за които играта и общуването са естествени спътници на ученето.
Представени са 100 игри в подкрепа на развитието на личностните и социални умения на деца, младежи и възрастни.
Независимо от класификациите, към които принадлежат тези игри, както и от разнообразните им функции, всеки, който ги използва, може да открие много други техни предназначения, чрез които да направи работата си по-полезна и вълнуваща.  
Сигурни сме, че предложените идеи ще стимулират водещите и участниците в групите да създават свои игри за изграждане на креативни и играещи общности.

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА УЧЕБНИЦИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ПЪРВИ КЛАС

Студията представя резултати от проведено оценяване на одобрените от Министерство на образованието учебни комплекти по Български език и литература за първи клас. Оценяването е осъществено в рамките на проект „Учебниците за първи клас – мониторинг и оценка в реални условия”, реализиран от Инспекторат по образованието - Варна и сдружение „Съучастие”.

НЕСЪСТОЯЛОТО СЕ ПОРАСТВАНЕ
или за затруднените родители, детската градина и за детето между тях

В настоящето издание е направен опит да се анализират някои законови и подзаконови актове, отнасящи се до регламентирането на дейностите в българската детска градина, както и състоянието на самата образователно-възпитателна практика, реализирана в предучилищните заведения.
Поставят се и се търсят отговорите на следните въпроси: Доколко детска градина е място за отстояване и практикуване на правата на детето и за формиране на бъдещите граждани? Как тя гарантира правомощието на родителите/законните настойници да носят първостепенна отговорност за отглеждането и развитието на децата си? Бърза ли е промяната в нормативната уредба и отразява ли адекватно промените в целите и политиките, във връзка със защита правата на децата? Съобразяват ли се местните органи на властта с нормативната уредба и как защитават интересите на своите граждани? Притежават ли родителите необходимата гражданско-правна и педагогическа компетентност, за да участват като равностойни партньори в живота на детската градина?

ИНТЕРАКТИВНИ МОДЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТНИ И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

“Интерактивни модели за развитие на личностни и социални умения в начална училищна възраст” е методическо ръководство, разработено с помощта на учители – мултипликатори за приложение на интерактивни стратегии в началното образование.

Ръководството задава основни ориентири и предлага практически модели за конструиране на интерактивно обучение, насочено към развитие на личностните и социални умения на малките ученици.

Предложените идеи успешно могат да се използват от началните учители за разработване на съдържанието на културно-образователна област “Обществени наукии гражданско образование” и другите области на общообразователния минимум и свободноизбираемата подготовка (СИП), както и за провеждане на часовете на класа и извънучилищните дейности.

Страница:<1 2 >