ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВОТО ПОВЕДЕНИЕ ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ГРИЖИТЕ ЗА ДЕЦА ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ
Страница:<1 2 >

Да играем заедно!
Идеи за младежките клубове

Игрите, които предлагаме в тази книжка, сме разпределили условно в няколко раздела:
А. Игри за запознанство;
Б. Игри за предизвикване на взаимен интерес, самопознание и позитивна самооценка;
В. Игри за партньорство;
Г. Игри с победители;
Д. Игри за въвеждане в тема.
На практика няма ограничения кога, къде и за какво могат да бъдат използвани игрите. Те могат да бъдат своеобразни инструменти за водещите на групи в клуба или в училище. Могат да се играят в помещение или навън – на улицата, в гората, на плажа, или на друго място. Те могат да бъдат използвани, за да се улесни общуването в групата, да се опознаят по-добре нейните членове, да се подобрят уменията им за партньорство. Могат да служат за въвеждане на групата в определена тема или обучение, за почивка от напрегната работа, или като малка пауза в процеса на обучение.

МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА НА УЧЕБНИЦИТЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ПЪРВИ КЛАС

Студията представя резултати от проведено оценяване на одобрените от Министерство на образованието учебни комплекти по Български език и литература за първи клас. Оценяването е осъществено в рамките на проект „Учебниците за първи клас – мониторинг и оценка в реални условия”, реализиран от Инспекторат по образованието - Варна и сдружение „Съучастие”.

НЕСЪСТОЯЛОТО СЕ ПОРАСТВАНЕ
или за затруднените родители, детската градина и за детето между тях

В настоящето издание е направен опит да се анализират някои законови и подзаконови актове, отнасящи се до регламентирането на дейностите в българската детска градина, както и състоянието на самата образователно-възпитателна практика, реализирана в предучилищните заведения.
Поставят се и се търсят отговорите на следните въпроси: Доколко детска градина е място за отстояване и практикуване на правата на детето и за формиране на бъдещите граждани? Как тя гарантира правомощието на родителите/законните настойници да носят първостепенна отговорност за отглеждането и развитието на децата си? Бърза ли е промяната в нормативната уредба и отразява ли адекватно промените в целите и политиките, във връзка със защита правата на децата? Съобразяват ли се местните органи на властта с нормативната уредба и как защитават интересите на своите граждани? Притежават ли родителите необходимата гражданско-правна и педагогическа компетентност, за да участват като равностойни партньори в живота на детската градина?

ИНТЕРАКТИВНИ МОДЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЛИЧНОСТНИ И СОЦИАЛНИ УМЕНИЯ В НАЧАЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

“Интерактивни модели за развитие на личностни и социални умения в начална училищна възраст” е методическо ръководство, разработено с помощта на учители – мултипликатори за приложение на интерактивни стратегии в началното образование.

Ръководството задава основни ориентири и предлага практически модели за конструиране на интерактивно обучение, насочено към развитие на личностните и социални умения на малките ученици.

Предложените идеи успешно могат да се използват от началните учители за разработване на съдържанието на културно-образователна област “Обществени наукии гражданско образование” и другите области на общообразователния минимум и свободноизбираемата подготовка (СИП), както и за провеждане на часовете на класа и извънучилищните дейности.

МОДЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИТЕ

Предназначението на методическото ръководство е да представи някои идеи за провеждане на интерактивно обучение с млади хора (13-18г.) по проблемите на наркоманиите.
Описаните модели на обучение са адресирани към тези водещи (учители), които са готови да се откажат от традиционната роля на лектори и могат да постигат партньорски отношения в процеса на обучение. Експертните познания за различните наркотични вещества не са най-важното изискване към водещите. Тяхното умение за диалог с младите хора е по-важен измерител на способността им да провеждат обучение по превенция на наркоманиите. Затова водещите трябва да притежават преди всичко автентичност, добри социални умения и умения за реализиране на описаните тук модели.

 

Страница:<1 2 >